وقتی فتنه گران دم از احترام به رای مردم میزنند

وقتی فتنه گران دم از احترام به رای مردم میزنند

آقای صلواتی و امثالهم بهتر است در زمان ایراد چنین سخنانی بیشتر به تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و رفتار هم کیشان و هم مسلکان خود نگاه کنند و گزافه گویی را پایان دهند.

اصلاح‌طلبان گزینه دیگری جز روحانی هم دارند

گفتگو با عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان